1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „contrast.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „contrast.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „contrast.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „contrast.bg”, „contrast.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „contrast.bg”.

4. „contrast.bg” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

5. „contrast.bg” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „contrast.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.